حرف حق

یکی از گوشواره‌هایم ناخواسته افتاد، عجله‌ای که داشتم باعث شد روی اوپن آشپزخانه رهایش کنم، تا در فرصت مناسب دوباره گوشم کنم، و بکلی فراموشش…