دوستی

دوستی در روز دهم ژوئن سال2004 در توکیو، مرده‌ای را که جامه‌ی خواب بر تن داشت، پیدا کردند. فکر می‌کنم بیشتر کسانی که با جامه‌ی…