زاغچه

صدای زاغچه امروز از دور  دست‌ها  گوش‌‌خراشی می‌کرد، و من در عجب که چرا برای سوراخ کردن نایلن آشغال‌هایمان تشریف‌فرما نشده است، که چشمم به…